2018-04-03_0959155.jpg กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับคณะนักศึกษาโครงการจิตอาสา สาขาวิศวกรรมเกมออนไลน์W88|แอพW88 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างฝายชะลอน้ำ

 

ur27.4mar61.jpg กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมเกมออนไลน์W88|แอพW88ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็เกมออนไลน์W88|แอพW88้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 

ur27.1mar61.jpg กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

 

เขื่อน กฟผ.